Domů arrow Techniky arrow Psychovzorce arrow Profesionální koncentrace
Přihlášení
Profesionální koncentrace

Psychovzorec profesionální koncentrace

mění svět. Už nikdy ztrosktotávání dlouhodobějších plánů, už nikdy věčné začátečnictví v angličtině! Pokud se vám do cesty nepostaví opravdu nepřekonatelné objektivní překážky, tak uspějete. Prostě – všude tam, kde uspěli zatím jen nemnozí, uspějete také!

Berme koncentraci zjednodušeně jako předmět našeho vědomí. Na co se soustředíme (nebo na co se nám „to“ soustředí), to je obsahem koncentrace. Koncentrace na jazyk je podmínkou úspěchu. Zdá se, že nejen nutnou podmínkou, ale i postačující podmínkou. Tedy - hledáme-li příčinu selhání, neúspěchu, dříve nebo později narazíme v té či oné podobě na nedostatek koncentrace. Koncentrace stojí na čtyřech pilířích:

  • kladném zájmu Z+

  • záporném zájmu Z-

  • návyku N

  • vůli V

Mezi těmito pilíři je určitý matematický vztah. Psycholog se nechce pouštět do matematiky, matematik se nechce pouštět do vágních psychologických pojmů. Nezbývá než použít farmulti metodu, aby se z obtížných záležitostí staly záležitosti snadno a velmi názorně vysvětlitelné. Farmulti vzorec koncentrace zní:

K = ( |Z+| + |Z-| ) * (N + V)

Míra naší koncentrace (a tím i míra úspěšnosti konání) je dána součinem dvou činitelů. Prvý činitel je součet absolutních hodnot kladného a záporného zájmu o danou věc (například cizí jazyk), druhý činitel je součtem míry návyku dělat něco a množství vynaložené vůle na tuto činnost.

Co rozumíme čtyřmi veličinami na pravé straně naší rovnice? Opět budeme v zájmu jasnosti zjednodušovat:

Z+ kladný zájem - je míra našeho nadšení, zápalu pro věc. Je dána vrozenými dispozicemi, prostředím, výchovou apod. Je to snaha přiblížit se něčemu příjemnému. Místo „kladný zájem“ zde můžeme zjednodušeně jako synonymum používat pojmů „kladné emoce“ či kladná motivace“.

Z- záporný zájem - je míra našeho motivujícího strachu, vzteku, nenávisti a třeba i závisti. Jsou záporné zájmy aktivizující i ochromující. Pro jednoduchost zde máme na mysli první druh, aktivizující Z-. Je to snaha vzdálit se něčemu nepříjemnému. Místo „záporný zájem“ zde můžeme zjednodušeně jako synonymum používat pojmů „záporné emoce“ či záporná motivace."

N návyk - je míra podvědomého zautomatizování. Velmi dobře jsme navyklí třeba chodit, psát. Proto jsme v těchto činnostech (oproti dětem vychovávaným v pralese zvířaty) nedostižnými mistry. Nesmírně složitou svalovou souhru při chůzi, psaní apod. vykonáváme lehce, bez námahy, bez registrace pohybů všech stovek svalů.

V vůle - je množství vynaložené vůle, Jen pomocí vzepětí vůle jsme schopni vykonávat něco, na co nejsme vůbec navyklí. A to ještě v omezené kvalitě a i jinak v omezené míře. (Z+ a Z- je známo z doby německého kancléře Bismarcka též jako „cukroví a bič“.)

Kdo zná zákonitosti elementárních matematických operací - součtu, součinu a absolutní hodnoty, může nejen analyzovat podmínky zkoumaných neúspěchů, ale i syntetizovat podmínky pro svůj úspěch.

V kurzu racionálního čtení a technik duševní práce se analyzuje paměťová příhoda o úspěchu a neúspěchu zároveň - žák základní školy si přes velké úsilí a přes slušný návyk nemůže zapamatovat báseň klasika, ale s minimálním volním úsilím si hravě zapamatuje neslušnou říkačku. V kurzu racionálního čtení a technik duševní práce se pak syntetizují podmínky pro úspěch, máme-li studovat něco nudného. Něco, do čeho se mu hodně nechce. Vůle je omezená. (Rady učitelů „cvičte si pevnou vůli“ jsou velmi rozšířeným omylem.) I malé zvýšení volního úsilí (při nechuti) prudce vyvolává pocit únavy. S únavou přímo úměrně klesá koncentrace a tedy pravděpodobnost úspěchu.

Ani sázením na návyk nepřijdeme snadno k úspěchu. Dobrý návyk dokáže divy, ale jeho vypěstování zabere neúnosně mnoho času.

Naše největší šance jsou v ovlivňování kladného zájmu a záporného zájmu. U netrénovaného a nepoučeného člověka jsou zájmy ve vleku emocí. Emoce však může při troše porozumění každý člověk porazit představivostí, fantazií, autosugescí.

Více ve Zlaté knize komunikace.